10TAL Butik
90TAL nr 28/29 1999 Outsidern

90TAL nr 28/29 1999 Outsidern

100 SEK
Finns det ett sam­band mel­lan dår­skap och kre­a­ti­vi­tet? Författare, konst­nä­rer, fors­kare och psy­ko­a­na­ly­ti­ker sva­rar. Stor inter­vju med för­fat­ta­ren och filo­so­fen Colin Wilson om hans syn på out­si­dern i dag. Essä om Greta Garbos utan­för­skap. Medverkar gör Jonas Thente, Cecilia Edefalk, Beate Grimsrud, Suzanne Osten med flera.